De kern van de aanpak van Belmont is het combineren van proces & inhoud. Dit garandeert de beste resultaten voor onze klanten.

Belmont zorgt voor de inpassing van innovatieve ideeën in de strategie van een organisatie. Vervolgens draagt ze deze ideeën tot en met de realisatie.
Door deze aanpak worden de Belmont adviseurs ook met succes ingezet in interimopdrachten en programma-management.

De Belmont Aanpak voor projectmanagement en de implementatie van nieuwe werkwijzen en systemen bij cliënten, is gebaseerd op het pragmatisch gebruik van algemeen geaccepteerde project management methoden.

Complexe (internationale) projecten

De Belmont Aanpak is mede ontwikkeld op basis van ervaring met complexe en veelal internationale projecten. Specifieke kenmerken van deze projecten zijn: het aantal betrokken organisaties, de cultuurverschillen tussen de organisaties, of binnen één grote organisatie en het ontbreken van een hiërarchie / éénhoofdige leiding in het besluitvormingsproces.

Pragmatisch gebruik van projectmanagement methoden

De basis van de Belmont Aanpak is een standaard plan van aanpak (PvA), vergelijkbaar met de methoden 'Perform' en 'Prince'. Dit PvA wordt echter alleen als een menukaart door het projectmanagement zélf gebruikt. Afhankelijk van de cliënt, de opdracht, de materie en omgevingsfactoren kiest de projectmanager de relevante elementen om te komen tot het specifieke PvA.

Bij de aanvang van het project wordt veel aandacht besteed aan het opstellen van het 'Referentiemodel'. Dit beschrijft het gewenste projectresultaat ten behoeve van managers en uitvoerders naar diverse aspecten zoals financiën en techniek. Het referentiemodel wordt gedurende het project als gevolg van het voortschrijdende inzicht regelmatig gedetailleerder gemaakt, zodat het einddoel steeds inzichtelijk blijft.

Drie management technieken

Onderdeel van de Belmont Aanpak is 'Concurrent development'. Dit wordt toegepast om een zo kort mogelijke doorlooptijd van het project te verkrijgen. De taken van het project worden gesplitst in subtaken, die parallel en onafhankelijk van elkaar in clusters uitgevoerd kunnen worden. Essentieel is de beschrijving van de producten van de subtaken en de onderlinge interfaces. Ieder cluster wordt uitgevoerd door een deelteam.

'Time boxing' wordt toegepast om doorlooptijd, inzet van mensen en budget te beheersen. Ieder deelteam krijgt de opdracht om binnen een 'time box' te komen tot resultaat, waarbij de resources vaststaan. Binnen de gedefinieerde time box moet een acceptabel resultaat geleverd worden gelet op het resultaat van het gehele project. Het team dient daartoe zijn taken uit te voeren op basis van prioriteit.

Naarmate projecten complexer zijn en meer organisaties deelnemen en beslissingen niet meer alleen hiërarchisch genomen kunnen worden, wordt 'consensus management' een vooraanstaand element in de Belmont Aanpak. Voor het besluitvormingsproces wordt consensus management ingevoerd, bestaande uit vóóraf vastgestelde criteria voor consensus en een vast proces: welke personen moeten consensus hebben over welk onderwerp.

Projectattitude

De projectmanagers zijn/worden zodanig ingewerkt in de materie van het project, dat zij gesprekspartner zijn van alle betrokken inhoudelijke specialisten en dat zij letterlijk en figuurlijk tolk kunnen zijn tussen de specialisten.

Projectmanagers en projectmedewerkers worden gestimuleerd en getraind om in de ontwikkelfase van het project prioriteit te geven aan de praktische haalbaarheid en maakbaarheid van het projectresultaat.

Projecten hebben in de regel de bedoeling om een staande organisatie van de 'Ist' naar een 'Soll' situatie te brengen. Het projectresultaat wordt aan het eind weer opgenomen door de staande organisatie. De Belmont Aanpak is daarom ontworpen op het zoveel mogelijk uitvoeren van taken door medewerkers van de cliënt. Belmont brengt voor de duur van het project zijn expertise in op het gebied van implementatie-management. Met name de materie deskundigheid en de inhoudelijke verantwoordelijkheid moeten bij de cliënt liggen, zodat er in de staande organisatie draagvlak is voor het gebruik.

Afstemming uitvoerders en management

In de Belmont Aanpak wordt ervan uit gegaan dat het projectmanagement zorg draagt voor de afstemming over projectaangelegenheden tussen uitvoerders en management. Het projectmanagement stelt informatie en documenten van het project beschikbaar in de juiste 'taal' (die van de uitvoerders en die van het management).

Additional information